Hersheys

Hershey Netherlands B.V.
c/o Intertrust (Netherlands) B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Nederland